State Licensed - Medicare / Medicaid Certified

 

About Us ... Qhia Txog Peb ...

Preferred Home Health Services, LLC., yog ib lub Medicare/Medicaid certified chaw ua dejnum uas tau cai ntawm nom tswv los tu neeg mob hauv tsev, tsim tsa nyob rau xyoo 1993.  

Preferred Home Health Services, LLC., siv zog nrhiav txoj kev pab uas yog qhov zoo tshaj plawg rau nws cov neeg mob kev ua lub neej nyob.  Peb pab tus neeg mob thaum nws tawm hauv tsev kho mob los yog lwm qhov chaw uas cov neeg muaj mob nyob rov los rau nws lub vaj lub tsev los ntawm muab kev pab rau nws kom tsimnyog thiab kom tsis txhob muaj kev tu ncua dabtsi li.  Peb tsim kev phoojywg ua dejnum uake nruab nrab ntawm tus neej mob, nws tsev neeg, cov neeg uas ua dejnum tu nws, tej chaw xws li cov tsev laus uas cov neeg mob mus nyob, nrog rau cov kws tshuaj los ntawm kev npaj thiab saib xyuas kom txoj kev pab yog qhov zoo tsimnyog.  

Preferred Home Health Services, LLC., muaj kev pab ntau yam nyob rau hauv tus neeg mob lub tsev.  Peb tsim qhov kev pab nov yog los pab txhawb tus neeg mob txoj kev ua neej nyob kom tsis txhob muaj mob ntxiv thiaj yuav rov pab tau nws tus kheej thiab kom nws tej kev mob nkeeg los tsis txhob nyav nyav rau nws lub sijhawm uas peb mus tu nws hauv nws lub tsev.

Preferred Home Health Services, LLC., muaj ib pab uas yog cov nais maum, cov neeg uas qhia txog kev txav tej tes tej taw (Physical therapists), cov neeg uas qhia txog kev siv lub cev ua dejnum (Occupational therapists), cov neeg uas qhia txog siv lub qhov ncauj hais lus (Speech therapists), cov neej uas ua dejnum pab tu neeg hauv tsev (certified) los yog (PCW), thiab cov neeg uas tu vaj tu tsev.  Peb muab kev pab rau ntau haiv tibneeg xws li haiv neeg Meskas, Russian, Hmoob, Nplog, thiab Mev.  

Preferred Home Health Services, LLC., txais Medicare, Medicaid, Managed Health Services, United Healthcare, Abri, I-Care, Family Care Programs, Veterans Administration thiab kev them nyiaj ntawm yug tus kheej vim tsis muaj kev pab los ntawm nom tswv.  

“Preferred Home Health Servives, LLC. yog ib qhov chaw dejnum uas muab kev pab zoo muaj nqes nyob rau hauv peb lub zej lub zos.”         

"Preferred Home Health Services, LLC. is a true part of the Community"

9800 W. Bluemound Road Milwaukee, WI 53226 - (414) 774-3901